Please be available 5-10 minutes before the time that you have selected.

आपण निवडलेल्या वेळेच्या ५-१० मिनिट आधी पोहोचावे .

Press ‘Back’ button twice to exit app.

App  मधून बाहेर पडण्यासाठी  ‘Back’ बटण दोन वेळा दाबा